“Contact met eigen cliënt als advocaat is onmogelijk”

Wij hebben als advocaten soms te maken met dezelfde dilemma’s. De feiten verschillen weliswaar merk ik tijdens intervisiebijeenkomsten, maar de dilemma ‘s niet. Wat mij ook opvalt is dat het doen en laten van een advocaat, soms tuchtrechtelijke consequenties met zich meebrengt. Het volgende dilemma deed zich voor in een uitspraak van de het Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:TAHVD:2021:203.

Een advocaat kon niet in contact treden met zijn eigen cliënt en kon daarom ook geen rekening houden met de verhinderdata van deze cliënt voor de mondelinge behandeling van het kort geding. Wat zou u als advocaat doen? Naar de zitting gaan? Of  zou u zich terugtrekken?  Als u zich te laat terugtrekt kan dat klachtwaardig zijn. Wat als u wel naar de mondelinge behandeling toegaat zonder uw cliënt? Deze vraag stond centraal bij de klachtzaak die door het Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch (HvD) behandeld werd.

De betrokken advocaat mailde en belde meerdere malen met de cliënt om de cliënt te informeren over de behandeling van het kort geding. Ook brieven die naar het juiste adres werden gestuurd zorgde niet voor contact met de cliënt. Daarom kwam het HvD tot de conclusie dat de klacht van de klager (ex-cliënt) ongegrond is. Dit betekent dat als u als advocaat uw best doet om in contact te treden met een cliënt en dat niet lukt, u niet klachtwaardig handelt, althans een klacht zou ongegrond worden verklaard. Zeker als u verder de zaak behandelt zoals een goed advocaat betaamt.

“Stoppen met de rechtsbijstand aan cliënt”

In de praktijk maakt een advocaat weleens mee dat de communicatie met eigen cliënt soms niet goed verloopt. Er kunnen over en weer onbegrip en miscommunicatie ontstaan. Als er geen vertrouwensbasis meer bestaat, mag een advocaat zich uiteraard terugtrekken. Kan een advocaat op basis van de informatie die hij mondeling van zijn secretaresse ontvangt, concluderen dat er geen vertrouwensbasis meer bestaat? Het dilemma: wat zou u als advocaat doen? Verder bij cliënt informeren of u zich direct terugtrekken als advocaat?

Deze vraag kwam aan bod bij de klachtzaak die door de Raad van Discipline (RvD) ’s-Gravenhage op 25 oktober 2021 werd behandeld, vindplaats: ECLI:NL:TADRSGR:2021:194.
De RvD heeft in die zaak geconcludeerd dat de betrokken advocaat niet alleen op basis van het gesprek van de secretaresse en cliënt, waarbij cliënt zou hebben gezegd geen vertrouwen meer te hebben en de zaak  en de zaak (familierechtelijke kwestie) bij een andere advocaat zou neerleggen, zich kon terugtrekken. De betrokken advocaat was niet op kantoor aanwezig toen cliënt op kantoor was. De advocaat moest zorgvuldig handelen door het gesprek aan te gaan met cliënt. Overhaast zich terugtrekken mocht dus niet. 

“Betaling voordat u als advocaat bij de zitting, 12 dagen na verzending van factuur, plaatsvindt.”

Een advocaat mag vooraf betaling vragen en kan zijn werkzaamheden opschorten indien de betaling niet – tijdig – plaatsvindt. Echter, wat als de advocaat een voorschotbedrag van €3.000,- in rekening brengt en 12 dagen vóór de zitting een factuur zendt van €9.000,-? 

Kan de advocaat dan volhouden dat hij/zij niet naar de zitting gaat die over 12 dagen wordt gehouden? Immers de betalingstermijn is 14 dagen. De vraag luidt: wat zou u doen? Is er vrees dat uw cliënt de vervolgfactuur niet zal voldoen?  De Raad van Discipline ’s-Gravenhage heeft op 25 oktober 2021, zaaknummer ECLI:NL:TADRSGR:2021:190, beslist dat de betrokken advocaat in casu niet een dergelijk druk mocht uitoefenen.

Dit heeft te maken met het feit dat het voorschotbedrag van € 3.000,- direct door cliënt werd voldaan en de betalingstermijn van de factuur met het bedrag ad € 9.000 nog niet was verstreken. Het verzet werd gegrond verklaard. Echter, een tuchtrechtelijk maatregel bleef uit, immers de advocaat had een forse korting gegeven aan de cliënt en de klager (ex-cliënt) had 3 jaar gewacht voordat hij ging klagen.