Algemene

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van toepassing op diensten van Dé Intervisie voor Advocaten.nl

Artikel 1
1. De opdrachtnemer is Dé Intervisie voor Advocaten.nl., eenmanszaak van de heer mr. K.G.O. Afriyieh, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 8025502, met (aanvullende) activiteit het verzorgen van Bedrijfsopleiding en -training.

2. De opdrachtgever: de rechtspersoon (privaatrechtelijk/publiekrechtelijk) of de natuurlijke persoon die de deelnemer(s) naar de intervisiebijeenkomst(en) zendt, digitaal of fysiek, door aanmelding en betaling voor de bijeenkomst via de website van Dé Intervisie voor Advocaten.nl.

3. Tevens wordt er in deze algemene voorwaarden verstaan onder Dé Intervisie voor Advocaten.nl: de aan Dé Intervisie voor Advocaten.nl. verbonden derden, personen, zoals ingeschakelde zelfstandig handelende intervisiebegeleiders;

4. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes (aanbiedingen) en opdrachten aan Dé Intervisie voor Advocaten.nl. Alle andere algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn daarop uitdrukkelijk niet van toepassing.

5. Aanbiedingen van Dé Intervisie voor Advocaten.nl. zijn vrijblijvend en gelden indien niet anders is vermeld, voor 30 kalenderdagen.

6. Alle opdrachten worden uitsluitend verstrekt aan Dé Intervisie voor Advocaten.nl., en niet aan een verbonden personen van Dé Intervisie voor Advocaten.nl.

7. Dit geldt evenzeer indien het de bedoeling van partijen was dat een opdracht/bijeenkomst zal worden uitgevoerd door Dé Intervisie voor Advocaten.nl. ingeschakelde persoon. De artikelen 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Dé Intervisie voor Advocaten.nl. heeft uitsluitend een inspanningsverplichting tegenover de opdrachtgever en neemt bij de uitvoering van verstrekte opdrachten de nodige zorg als goed opdrachtnemer.

Wat is intervisie voor advocaten?
Artikel 2
Geheel conform 26, vierde lid, van de Advocatenwet;
“een gestructureerde en periodieke bespreking in een kleine groep hiërarchische gelijkwaardige professionals waarin dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening centraal staan”. ;

De inschrijving
Artikel 3
Een inschrijving voor een intervisiebijeenkomst gaat primair via het aanmeldingsformulier op de website van Dé Intervisie voor Advocaten.nl, of per e-mail, incidenteel is inschrijving per post mogelijk, dit kan indien de website bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook niet optimaal werkt.

De bevestiging van de inschrijving
Artikel 4
De inschrijving wordt door de opdrachtnemer (Dé Intervisie voor Advocaten.nl) per e-mail, al dan niet automatisch, bevestigd aan de inschrijver.

De wettelijke bedenktijd voor de consument als inschrijver
Artikel 5
Indien de inschrijver niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en uitsluitend als consument handelt, heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen de termijn van 14 kalenderdagen kan deze inschrijver (consument) de inschrijving zonder opgave van reden ongedaan maken.

De annulering na verloop de wettelijke bedenktijd voor de consument-deelnemer
Artikel 6
1. Indien de deelnemer na verloop van de wettelijk bedenktijd de inschrijving annuleert, en de annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de bijeenkomst plaatsvindt, is de deelnemer een bedrag van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd aan Dé Intervisie voor Advocaten.nl. Hiervoor ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 kalenderdagen na verzenddatum van de factuur voldaan dient te worden.

2. Indien de deelnemer later dan 4 weken voor de start van de bijeenkomst overgaat tot annulering en de annulering niet binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd valt (voor de consument), is de deelnemer het volledige bedrag aan deelneming verschuldigd, restitutie vindt in dat geval niet plaats.

De deelnemer is verhinderd
Artikel 7
Indien de deelnemer verhinderd is dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen voordat de bijeenkomst plaatsvindt, per e-mail door te geven en daarbij te zorgen voor een vervanger. De gegevens van de vervanger dient de deelnemer door te geven via dezelfde e-mail. Indien de deelnemer geen vervanger kan vinden, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

De annulering van de bijeenkomst(en) door Dé Intervisie voor Advocaten.nl
Artikel 8
1. Dé Intervisie voor Advocaten.nl streeft ernaar om zoveel mogelijk rekening te houden met de gekozen voorkeursdatums van de deelnemers. Echter, behoudt Dé Intervisie voor Advocaten zich het recht voor een bijeenkomst, bij onvoldoende deelname, tot vier dagen voor de eerste bijeenkomst, geheel te annuleren. De deelnemers die zich voor de geannuleerde bijeenkomst hebben ingeschreven, worden snel over de annulering geïnformeerd.

2. Dé Intervisie voor Advocaten.nl streeft ernaar om bij een geannuleerde bijeenkomst, zo spoedig mogelijk andere bijeenkomsten aan te bieden. Voorts behoudt Dé Intervisie voor Advocaten.nl zich het recht voor de bijeenkomst te verplaatsen naar een andere datum. In dat geval worden deelnemers eveneens snel geïnformeerd.

3. Indien Dé Intervisie voor Advocaten.nl beslist om een bijeenkomst geheel niet aan te bieden, worden de deelnemers wederom zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Restitutie van de reeds gedane betalingen voor de bijeenkomsten vinden in dat geval wel plaats.

De betalingscondities
Artikel 9
1. Voordat de bijeenkomst start, zal Dé Intervisie voor Advocaten.nl een factuur verzenden na inschrijving door de deelnemer. Facturering vindt primair digitaal (via iDeal) plaats. Dit gaat via de website van Dé Intervisie voor Advocaten.nl. Indien het betalingssysteem niet werkt, ontvangt de deelnemer de factuur per e-mail.

2. De betaling van de door de opdrachtgever of deelnemer verschuldigde bedragen vindt binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum plaats. Als de opdrachtgever of de deelnemer de betaling niet binnen de termijn van 14 kalenderdagen heeft voldaan, is hij/zij in verzuim en de wettelijke (handels)rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

3. Indien de deelnemer een consument betreft, worden de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten vastgesteld.

4. Indien de deelnemer geen consument is, is de buitengerechtelijke incassokosten 20% van het factuurbedrag met een minimum van € 175,-.

5. De deelnemer en diens opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.

6. Indien om wat voor reden dan ook het deelnemersbedrag gerestitueerd moet worden door Dé Intervisie voor Advocaten.nl, zal dit binnen 14 kalenderdagen geschieden, indien vast is komen te staan dat restitutie plaats dient te vinden.

De Vertrouwelijkheid van de bijeenkomsten
Artikel 10
Dé Intervisie voor Advocaten.nl zal zoveel mogelijk de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid bij de uitvoering van de bijeenkomsten in acht nemen die redelijkerwijs aan hem kan worden verwacht.

De aansprakelijkheid en vervaltermijnen
Artikel 11
1. Dé Intervisie voor Advocaten.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door of die verband houdt met de deelname aan de bijeenkomsten, of door annulering door Dé Intervisie voor Advocaten.nl, of door toedoen door inschakelde derde partij door Dé Intervisie voor Advocaten.nl, tenzij aan Dé Intervisie voor Advocaten.nl grove nalatigheid is te verwijten en dit verwijt vast komt te staan. In dat geval is de schade beperkt tot het volledige bedrag dat de deelnemer voor de bijeenkomst(en) heeft voldaan.

2. Aansprakelijkheidsstelling dient zo spoedig mogelijk, schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de uitvoering van desbetreffende opdracht (bijeenkomst).

3. Alle vorderingen of andere bevoegdheden voor het indienen van vorderingen tegenover Dé Intervisie voor Advocaten.nl vervallen in één jaar (12 maanden) na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de rechten of bevoegdheden.

4. Los van het klachtrecht als bedoeld in 6:89 BW, vervalt iedere vordering tegenover Dé Intervisie voor Advocaten in alle gevallen twaalf maanden (één jaar) nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.

Auteursrecht en intellectuele eigendom
Artikel 12
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dé Intervisie voor Advocaten.nl mogen eventuele gegevens/materialen die door Dé Intervisie voor Advocaten.nl aan de deelnemers worden verstrekt, niet worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Artikel 13
Indien wijzigingen in deze algemene voorwaarden plaatsvinden, worden de meest recente wijzigingen op de website geplaatst, deze zijn kosteloos te downloaden.

Het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank
Artikel 14
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen zich inspannen om geschillen minnelijk op te lossen. Indien een minnelijke oplossing niet tot stand komt, is uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd om het geschil in behandeling te nemen.