Privacy

Verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring Dé Intervisie voor Advocaten.nl

De bescherming van uw persoonlijke gegevens vindt Dé Intervisie voor Advocaten.nl belangrijk. Het is van belang dat u erop vertrouwt dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt. Met deze privacyverklaring wordt u hier over geïnformeerd en op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieverplichting.

Doeleinden verwerking
Dé Intervisie voor Advocaten verwekt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• het verlenen van diensten op het gebied van intervisie voor Advocaten
• u inschrijven voor intervisiebijeenkomsten en u verder over de bijeenkomsten informeren/u aanmelden voor intervisiebijeenkomsten
• u deelnemerscertificaat verzenden
• registreren van uw gegevens op de presentielijst
• het innen van declaraties
• marketing- en communicatie activiteiten

Categorieën van persoonsgegevens
Dé Intervisie voor Advocaten verwerkt in het kader van de hierboven omschreven doeleinden de volgende (categorieën) persoonsgegevens:
– Contactgegevens
– Financiële gegevens, bankgegevens
– Indien nodig KVK-gegevens of BSN-nummer

Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt via de website, of omdat deze in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of omdat deze door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt.

Grondslagen
Dé Intervisie voor Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende grondslagen (als bedoeld in artikel 6 van de AVG):
– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang

Delen van gegevens met anderen
Dé Intervisie voor Advocaten zal bovengenoemde gegevens alleen met derden delen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Dé Intervisie voor Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door Dé Intervisie voor Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een websitebeheerder.

Beveiligingsmaatregelen
Dé Intervisie voor Advocaten hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier of een Cloud systeem, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst goede afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Dé Intervisie voor Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw rechten
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Dé Intervisie voor Advocaten uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: info@deintervisievooradvocaten.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij verzoeken u om dat niet via e-mail te doen. Dé Intervisie voor Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruiksgegevens
Dé Intervisie voor Advocaten gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.
Om het gebruiksgemak van de website(s) van Dé Intervisie voor Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s). U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website Dé Intervisie voor Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Dé Intervisie voor Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Tot slot
Dé Intervisie voor Advocaten kan de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u mailen naar info@deintervisievooradvocaten.nl